پروژه ها | جی تی ای بازان

پروژه های خشونت در شهر (GTAV)

ال 90 ايراني 100%
ال 90 تاکسي 100%
206 100%
پيکان 100%
206 ورژن جديد 50%
پیکان تاکسی 50%
پرايد 100%
پروژه هاي GTAV (گروه)

پژو پارس 100%
اتوبوس بي هفت 33%

پروژه هاي یوروتراک (گروه)

بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
مدل های سه بعدی

بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%
بدون پروژه 10%